Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkoopovereenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met de gebruiker van deze voorwaarden, zijnde De Factorij NV handelend onder de naam Factorij Unique Findings (hierna: Leverancier) en hun afnemers (hierna: Afnemer). 

1.2. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, tot het overeenkomen waarvan alleen de directie van de Leverancier bevoegd is. Een zodanig schriftelijk beding is slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt. 

1.3. Elke bestelling houdt de aanneming in van onze voorwaarden door de Afnemer en de ontkenning van de eigen aankoop-en verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen 

Alle catalogi en elders vermelde aanbiedingen en gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij een geldigheidsduur is vermeld. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door Leverancier hetzij schriftelijk, mondeling of door een gedraging die in het dagelijks verkeer mag worden opgevat als een bevestiging. 

Artikel 3. Overeenkomsten 

3.1. De verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gemaakt op naam van de statutaire vestiging van de Afnemer. Bestellingen worden slechts definitief door de schriftelijke bevestiging van een groothandels medewerker van Factorij Unique Living.

3.2. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden aangegaan door Leverancier onder de opschortende voorwaarden dat de koper voldoende kredietwaardig is. 

3.3. Orders die door vertegenwoordigers zijn opgenomen, zijn bindend voor Leverancier en Afnemer. Tenzij de Leverancier binnen veertien werkdagen aan de Afnemer schriftelijk heeft medegedeeld dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren. 

3.4. Orders die door agenten zijn opgenomen zijn voor de Leverancier en de Afnemer zijn bindend, zodra deze door de Leverancier zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Indien een koopovereenkomst door Afnemer wordt geannuleerd, zal Leverancier, indien de annulering door
hem wordt aanvaard, aan de afnemer een vergoeding kunnen berekenen van 10% procent van het orderbedrag, tenzij de Leverancier kan aantonen dat zijn schade door de annulering groter is dan dit bedrag. 4.1 Alle door Factorij Unique Living Interieurs in offertes, orderbevestigingen of anderzins genoemde bedragen zijn exclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten van overheidswege opgelegd.

4.2. Factorij Unique Living is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gewijzigd. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst binnen 8 dagen na de schriftelijke aankondiging hierover, per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 5. Levering 

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Leverancier opgegeven levertermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn zal Leverancier eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling. 

5.2. Goederen gelden als zijnde geleverd: 
5.2.1. Indien de goederen door of namens de afnemer worden afgehaald: door in ontvangst name van de goederen
bij verzending van de goederen door Leverancier door tussenkomst van een derde: door de aanbieding aan adres van de afnemer, ongelost op het vervoermiddel; 
5.2.2. Bij verzending met eigen vervoer door Leverancier: door de aanbieding aan adres van de afnemer, ongelost op het vervoermiddel. 

5.3. De opgave van leveringstermijn wordt naar beste weten gedaan en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend. Overschrijding van de termijn, door welke oorzaak ook, zal Afnemer nooit recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, zal Leverancier in nader overleg treden met Afnemer. 

Artikel 6. Betaling 

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling bij levering van de goederen te geschieden.

5.2. Indien een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is Afnemer, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande en/of nog niet vervallen facturen van Afnemer direct en volledig opeisbaar. 

6.3. De Afnemer is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.

6.4. In geval van verzuim komen alle kosten die leverancier (Factorij Unique Findings), voor de inning van haar vordering meent te moeten maken volledig voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van 100 EUR. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

Factorij Unique Findings/Leverancier blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang Afnemer niet heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen aan Factorij Unique Findings./Leverancier voortvloeiende uit of samenhangende met de betaling van geleverde goederen, de met betrekking tot deze goederen verrichtte werkzaamheden en verschuldigde rente en kosten. 

Artikel 8. Transport 

8.1. Goederen worden geacht door of namens de afnemer te worden afgehaald bij levering af pakhuis Chaam. Tenzij anders overeengekomen geldt dat het risico van de zaak voor de Afnemer is vanaf dit moment van levering.

8.2. Desgevraagd kan het transport voor de Afnemer naar een bestemming binnen of buiten Nederland door Factorij Unique Findings worden geregeld met eigen vervoer of met vervoer van derden. Factorij Unique Findings aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het vervoer. Risico van het vervoer komt voor rekening van de Afnemer. Tegen verlies en/of beschadiging van de te vervoeren lading dient door de Afnemer zelf een transportverzekering te worden afgesloten.

8.3. Alle goederen worden voor rekening van de Afnemer vervoerd, tenzij de vrachtkosten uitdrukkelijk in de prijs zijn ingecalculeerd. 

Artikel 9. Opslag 

9.1 Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop de bestelling ter beschikking worden gesteld.

9.2 Op verzoek van de Afnemer kunnen de door hem gekochte zaken uiterlijk 30 dagen worden opgeslagen. In dat geval zal de helft van het totale factuurbedrag direct verschuldigd zijn.

9.3 Blijft de Afnemer na 30 dagen in gebreke aan zijn afnameverplichting te voldoen dan zal ook het restant van het factuurbedrag direct opeisbaar worden en zal de Afnemer vanaf dat moment een opslagvergoeding van € 0,80 per artikel per dag aan de Leverancier (Factorij Unique Findings) verschuldigd zijn.

Artikel 10. Reclamering en Garantie 

10.1. Controle op de hoeveelheid en uiterlijke staat van het geleverde berust bij de Afnemer. Wordt door hem niet spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst het geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde voor wat betreft hoeveelheid en uiterlijke staat als juist. 

10.2. Andere reclames dan bovengenoemde dienen schriftelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na levering der goederen door afnemer bij Leverancier te zijn ingediend. Bij ingebreke blijven daarvan is Leverancier niet aansprakelijk voor enig gebrek. 

10.3. Retour van bestelling is alleen mogelijk na verkregen toestemming van Leverancier. 

Artikel 11. Overmacht en aansprakelijkheid 

11.1. Ingeval van overmacht zijnde niet toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de nakoming van haar verplichtingen heeft Leverancier het recht om op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. 

11.2. Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal ondermeer worden beschouwd verzuim en/of tekortkoming door of bij leverancier; door het niet of niet tijdig ontvangen van de nodige goederen van onze leveranciers; overheidsmaatregelen die het uitvoeren van opdrachten belemmeren; werkstaking of uitsluiting; oproer; oorlog of mobilisatie; extreme natuuromstandigheden. 

11.3. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die na levering of bedrijfsklare opstelling van de zaken, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan Afnemer, aan zaken van Afnemer, aan derden of aan zaken van derden. Bij deze vrijwaart Afnemer Leverancier tegen aanspraken van derden terzake van dergelijke schade. 

Artikel 12. Niet nakoming, faillissement 

Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, dan wel indien Afnemer zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten worden opgeschort door de bank of te zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Leverancier naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst gedeeltelijk of zelfs geheel te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Leverancier op afnemer direct opeisbaar en is Leverancier gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het aan haar toekomende te vorderen. 

Artikel 13. Garantie 

De garantie betreft uitsluitend gebreken, voorzover niet uitgezonderd, die zich openbaren binnen de, bij elk goed afzonderlijk aangegeven garantieperiode, te rekenen vanaf factuurdatum. Reclamering op grond van garantie dient onverwijld; doch in ieder geval 7 dagen na ontstaan van het gebrek, schriftelijk te geschieden, bij overschrijding waarvan elke garantieoverlichting van de leverancier vervalt. 

Artikel 14. Beëindiging 

Bij niet-nakoming van de verplichtingen door één der partijen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist. Hetzelfde geldt indien één der partijen in staat van faillissement of surcéance van betaling geraakt. 

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

Op alle met Factorij Unique Findings gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken worden uitgesloten. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de statutaire vestiging van de vennootschap gevestigd is bevoegd.